week7สัปดาห์ที่7
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อชื่อกิจกรรม : ภาพสวยจากจุด
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีลักษณะอย่างไร”
- ครูแจกอุปกรณ์รูปต่างๆให้กับนักเรียนทีละคน โดยส่งไปพร้อมกันทั้งสองด้าน
- นักเรียนเติมจุดลงไปในช่องว่างของรูปภาพจนเต็มรูปแทนการระบายสี
- นักเรียนนำเสนอผลงานร่วมกัน
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-กระดาษ
-ดินสอ
อังคาร

- จดจอ
- การใช้กล้ามเนื้อมือ
-จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม : สัมผัสกลิ่น
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนกับมามีสติ โดยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายจมูกทั้งสองด้านของตนเอง
1 นาที
- ครูเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับกิจกรรม “เกี่ยวกับเป็ด”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สีอะไร มีลักษณะคล้ายอะไร”
-ครูแนะนำ ให้นักเรียนหยิบสีคนละ 2 แท่ง กระดาษรูปเป็ดที่ครูเตรียมให้คนละ 1 ตัว คนน่ารักจะไหว้ก่อนรับและส่งทุกครั้ง ครูเริ่มส่งอุปกรณ์ ทั้งสองข้าง
- เมื่อส่งครบแล้วครูให้นักเรียนลงมือระบายสีที่ตัวเองได้
- ครูนำแผ่นกระดาษมาไว้ตรงกลางพร้อมมีรูปประกอบเกี่ยวกับสระน้ำ เมื่อทุกคนระบายสีเสร็จแล้ว
- ครูเชิญคนน่ารักนำเป็ดของตนเองที่ระบายสีมาติดได้ตรงกลาง
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ
-กาวสองหน้า
-สีไม้

พุธ

- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป : ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจ่อ
-มีสติ

ชื่อกิจกรรม : ต่อภูเขาไฟ
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจากที่ไปทัศนศึกษา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง สีอะไร คล้ายกับอะไรได้บ้างเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูนำแท่งโฟมไว้ตรงกลาง พร้อมวางแท่งโฟมเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อน
- ครูเชิญคนน่ารักเพื่อไปต่อเติมขึ้น โดยให้นักเรียนหยิบแท่งโฟมคนละ 4 แท่ง แล้วต่อให้แข็งแรงที่สุดจนถึงคนสุดท้าย
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-แท่งโฟม

ศุกร์

-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
-จดจ่อ

ชื่อกิจกรรม : เรขาคณิตแปลงร่าง
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำแผ่นฟิวส์เจอบอร์ดเป็นรูปทรงต่างๆออกมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง สีอะไร สีภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มีกี่เหลี่ยม เรียกว่ารูปทรงอะไร คล้ายกับอะไรบ้าง ”
- ครูส่งอุปกรณ์ให้กับนักเรียนพร้อมกันทั้งสองด้าน ก่อนรับและส่งจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าก่อนทุกครั้ง
-เมื่อส่งอุปกรณ์ครบแล้ว ครูให้พี่แต่ละคน แยกสีที่เหมือนกัน รูปทรงที่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกัน
-เมื่อแยกสีหรือรูปทรงไว้ด้วยกันเสร็จแล้ว ครูจึงให้นักเรียนนำมาต่อตามจินตนาการของตนเอง
-ทุกคนต่อเสร็จครูให้ทุกคนลุกขึ้น แล้วเดินไปด้านขวามือ 3 ก้าว
-ครูสุ่มนักเรียนให้ทายรูปที่เพื่อนทำว่าเพื่อนทำอะไร เมื่อเพื่อนทายคนที่เป็นคนต่อจะตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ แล้วเดินเวียนไปเลื่อยๆจนกว่าจะกับมาถึงที่บ้านตนเองอีกครั้ง
-ครูเชิญนั่ง เชิญคนน่ารัก ถ่ายทอดรูปที่ตัวเองต่อให้ผู้อื่นฟัง
 ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-แผ่นฟิวส์เจอบอร์ด

วันอังคาร


วันพฤหัสบดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น