week9สัปดาห์ที่9
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

จินตนาการ/เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัวชื่อกิจกรรม :แปลงร่างดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
:  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและสิ่งนี้ใช้ทำอะไร”
- ครูเลือกนักเรียนคนที่น่ารักเดินมาหยิบดินน้ำมันจากคุณครู
- นักเรียนแปลงร่างดินน้ำมันเป็นสัตว์ตามจินตนาการหรือสัตว์ที่ชอบ
- ครูเลือกนักเรียนที่น่ารักตั้งคำถามอะไรเอ่ย เช่น ตัวอะไรเอ่ยไม่มีขาเลื้อยไปเลื้อยมา แล้วให้เพื่อนตอบคำถาม
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ ,ไหว้ ,กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
อังคาร

สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว/จำแนกหมวดหมู่ชื่อกิจกรรม : แบ่งกลุ่มแผ่นโฟมรูปต่างๆ
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูตั้งคำถาม เห็นอะไร  มีสีอะไรบ้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนมาหยิบรูปคนละ
2 ชิ้น 
- ให้นักเรียนจำแนกรูปที่หยิบมาว่าชิ้นไหนเป็นมีชีวิตและชิ้นไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไว้ตรงกลางวงกลม
- ครูให้นักเรียนหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ, ไหว้,กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แผ่นโฟมรูปต่างๆ

พุธ

- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองชื่อกิจกรรม :กายบริหาร
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
 ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower  
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

พฤหัสบดี

- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
- การสังเกต
- เชื่อมโยงเรื่องราว
- คิดแก้ปัญหา

ชื่อกิจกรรม :ต่อโดมิโน
ขั้นเตรียม:ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ซึ่งในแผ่นจะมีรูปประกอบ เช่น เป็นทหาร ตำรวจ ชาวนา อาชีพต่างๆฯลฯ เขามีหน้าที่ทำอะไร ที่ไหน แล้วนักเรียนอยากเป็นอะไรเพราะอะไร”โดยครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูสาธิตอธิบายการวางแผ่นโดมิโน โดยนำภาพที่เหมือนกันมาต่อให้สมบรูณ์ แล้วให้นักเรียนหยิบแผ่นโดมิโนคนละ 2แผ่นเพื่อที่จะนำไปต่อ
- ครูนำแผนโดมิโนไปว่างไว้ตรงกลางพร้อมว่างเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนอีกครั้ง แล้วจึงเชิญคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมได้ลุกขึ้นไปต่อให้สมบรูณ์
- เมื่อทุกนต่อเสร็จครูกระตุ้นคำถาม “รูปที่เราต่อคล้ายกับอะไร เพราะอะไร “ คนน่ารักจะยกมือตอบ
- ครูกระตุ้นคำถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูเชิญมอนิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์ที่ทำ
ขั้นสรุป :กล่าวขอบคุณ , ไหว้ , กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แผ่นกระ
ดาษแข็งพร้อมมีภาพประกอบ
ศุกร์

-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- สื่อสาร

ชื่อกิจกรรม : มหัศจรรย์ของดอกรัก
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมา
- ครูกระตุ้นคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นที่ไหน สีอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง สื่อถึงอะไร” คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น โดยการใช้คำถามกระตุ้น
- ครูนำอุปกรณ์ไปว่างไว้ตรงกลาง พร้อมเชิญครูออกมาทำเป็นตัวอย่างก่อน แล้วจึงเชิญคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมออกมาต่อตาจินตนาการในสิ่งที่เขาต้องการที่อยากจะให้เป็นโดยหยิบคนละ 1 กำมือเท่านั้น
- เมื่อต่อเสร็จครูกระตุ้นคำถาม “คล้ายอะไร เพราะอะไร”ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูเชิญมอนิเตอร์และคู่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
ขั้นสรุป: ไหว้ /ขอบคุณ/กอดเสริมแรง / Empower


- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-ดอกรักวันอังคาร
วันพฤหัสบดีวันศุกร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น